Основне академске студије

Основне академске студије Индустријског инжењерства трају четири године и вреднују се са 240 ЕСПБ. Овим студијским програмом обухваћени су обавезни и изборни предмети, стручна пракса и дипломски рад. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада, а академски назив који се стиче је дипломирани инжењер индустријског инжењерства.

Настава је организована кроз четири стручне области:

  • Пројектовање, организација и управљање системима - односи се на пројектовање, организацију, управљање и оптимизацију производних и услужних система;
  • Аутоматизација - акценат се ставља на пројектовање, развој и примену аутоматизације у производним и услужим предузећима;
  • Информационо-управљачки и комуникациони системи - нагласак је на информационој и комуникационој подршци у савременим предузећима;
  • Квалитет и логистика - нагласак ставља на процесе који обезбеђују квалитет производње и услуга као и одговарајућу логистичку подршку.

После три године студија студенти се кроз изборне предмете, а на основу сопствених склоности и жеља, опредељују за једну од ове четири области. Избором од најмање 80% предмета (ЕСПБ) из поједине групе на четвртој години, студенти стичу право да им у додатку дипломе, буде наглашена стручност за ту област. Избором групе предмета које ће положити, студенту је омогућено да развије своје афинитете посветивши се изучавању различитих области Индустријског инжењерства.

Приликом уписа, сваком студенту додељује се саветник који га усмерава, и прати његов рад сходно интересовањима студента, помаже код избора предмета, реализације стручне праксе, избора теме дипломског рада и сл.

Услови за упис на основне академске студије

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу матуранти који имају завршено четворогодишње средње образовање. Кандидат може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Из средње школе највећи број бодова који је могуће остварити јесте 40, а на пријемном испиту 60. 

Више информација о правилима конкурисања и уписа на основне академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.