Менаџмент у здравству

Менаџмент у здравству је модул на студијском програму специјалистичких академских студија „Инжењерски менаџмент“. Намењен амбициозним и креативним особама које препознају значај области менаџмента у здравственим установама и спремни су да знања, вештине и нове технологије адекватно примене како би одговорили на постављене захтеве и потребе у складу са најсавременијим трендовима у овој области. Обједињеним знањима инжењерских и менаџерских дисциплина омогућава се интегрисање нових технологија у живот здравствене установе остварујући тако пословни успех

ПОТРЕБА И УЛОГА МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ 

Здравствени систем је један од најважнијих, а вероватно и најкомплекснијих система једног друштва, због чега је улога менаџмента изузетно одговорна и захтевна. Менаџер у здравству има задатак да, кроз стално унапређење квалитета процеса рада, створи услове за повећање задовољства и пацијената и запослених, што ће као резултат омогућити добре резултате рада и пословања здравствене установе.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ

Вештине лидерства, добре организације, комуникације и квалитетно управљање ресурсима, управо представљају кључне исходе образовања код овог акредитованог студијског програма.

НАСТАВНИ ПЛАН

 • Ове студије трају годину дана (2 семестра). Студијски програм обухвата 2 обавезна, 4 изборна од 10 понуђених изборних предмета, као и израду специјалистичког рада.
 • Студенти по завршетку специјалистичких студија стичу звање:Специјалиста инжењерског менаџмента модула менаџмент у здравству.
 • Настава се одржава углавном петком и суботом.
 • Додатне погодности омогућује употреба платформе за учење на даљину.

Обавезни предмети:

 Назив предметаСем.Пред+ВежбеЕСПБ (60)
1 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту /здравство 1 3+3 8
2 Ефективни менаџмент / у здравству 1 3+3 8
3 Изборна позиција 1 (бира се 1 од 3) 1 2+2 6
4 Изборна позиција 2 (бира се 1 од 3) 1 2+2 6
5 Изборна позиција 3 (бира се 2 од 4) 2 2+2 5
6 Специјалистички рад 2 0+0 22 
7 Укупно     60

Изборни предмети:

 Изборна позиција 1 (бира се 1 од 3)
1 Системи здравствене заштите
2 Основе јавних набавки 
3 Менаџмент корпоративног комуницирања у здравству
  Изборна позиција 2 (бира се 1 од 3)
4 Етика у здравству
5 Kонтролинг у здравству
6 Лидерство и управљање променама
  Изборна позиција 3 (бира се 2 од 4)
7 Системи електронске управе у здравству
Развој људских ресурса / у здравству
Систем менаџмента квалитетом у здравству
10  Дизајн и управљање процесима у здравству

УСЛОВИ УПИСА

 • На Факултет техничких наука је, на једногодишње специјалистичке академске студије, на студијски програм Инжењерски менаџмент, на модул менаџмент у здравству, планиран упис 32 самофинансирајућа студената.( http://ftn.uns.ac.rs/1856884085/sas)

Важни датуми:

 • Пријављивање на конкурс кандидата (и подношење докумената за вредновање):
  30. и 31. 01. 2020. год., од 11 - 13 сати.
 • (Прелиминарни резултати вредновања: 07. 02. 2020. год. до 20:00 сати.)
 • Упис примљених кандидата: 14. 02. 2020. год. од 11:00 - 13:00 сати.
 • Резултати вредновања, прелиминарне и коначне ранг листе ће бити објављене на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Трошкови:

 • Трошкови уписа 6.900 дин
 • Школарина 150.000 дин
 • Пријава и одбрана специјалистичког рада 75.000 дин

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, или у више рата.

Потребна документа

 • Пријавни лист (добија се на Факултету)
 • Оверена копија дипломе о завршеном факултету (или оригинал уверење о завршеним студијама)
 • Уверење о положеним испитима (oригинал)
 • Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
 • Наставни план и програм (оверен) основних студија

Документа за упис:

 • Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис: индекс, а добија се на дан уписа )
 • Две фотографијe формата 4,5 х 3,5 cm
 • Доказ о уплати трошкова уписа
 • Доказ о уплати трошкова самофинансирања

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА У ПРИМЕЊЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ  / У ЗДРАВСТВУ

Циљ предмета је да, код студената различитог претходног образовања, постави основе за практичну примену алата и техника савременог менаџмента. Полазници ће се упознати са природом и значајем области које су обухваћене изборним предметима и поглављима која описују пословно окружење и процесе, економику и финансирање здравствених установа, маркетинг, комуникационе вештине и трендове у развоју људских ресурса, система менаџмента квалитетом, контролинга и оперативне ревизије, основе јавних набавки и области које употпуњују основе за рад у сложеном пословном окружењу са нагласком на специфичности здравственог система.

2. ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ / У ЗДРАВСТВУ

Упознавање са појмовима ефективног менаџмента. Менаџмент као вештина, наука и професија. Интердисциплинарност менаџмента. Принципи и приступ инжењерског менаџмента. Специфичности процеса пружања услуга у здравству. Процес планирања, одлучивање, организовање, модели организационе структуре. Управљање ресурсима и процесима. Улога комуницирања у управљању, значај мотивације у управљању, лидерство као детерминанта инжењерског менаџмента.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

1. СИСТЕМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Разумевање значења здравствених система, способност анализирања и процене контекста, садржаја, промена и евалуације здравствених система, могућност анализирања кључних одлика организационих структура и способност процене различитих форми и модела финансирања у систему здравствене заштите. Вештине истраживања и критичког процењивања фактора значајних за развој и функционисање здравствених система. Преглед глобалних трендова у реформи здравственог сектора, организација болничке здравствене заштите, организација примарне здравствене заштите, одређивање приоритета и здравствених трошкова, основе развоја здравствене политике и стратегије система.

2. ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Упознавање са значајем и улогом јавних набавки за ефикасно функционисање здравствене установе. Успоставе ефикасног концепта управљања јавним набавкама, полазећи од свеобухватног сагледавања њихове улоге у функционисању здравствене установе. План јавне набавке. Најзначајније карактеристике јавних набавки Концепт (организациони и функционални) јавних набавки у земљама ЕУ које имају најбољу праксу, са аспекта ефикасности и транспарентности.

3. МЕНАЏМЕНТ КОРПОРАТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА У ЗДРАВСТВУ

Процес комуницирања. Задаци менаџера људских ресурса у области пословне комуникације у здравственој организацији. Аспекти пословног комуницирања, организација и одржавање комуникационих канала у организацији и са другим субјектима. Обучавање и подршка запослених у интерперсоналној комуникацији, особине личности и средински фактори од значаја за успешно комуницирање. Проблеми проистекли из интерперсоналне комуникације и њихово решавање. Употреба електронских средстава размене информација.

4. ЕТИКА У ЗДРАВСТВУ

Етички принципи који утичу на доношење одлука у здравству у земљи и у међународном окружењу. Посебан акценат се ставља на припрему за решавање кључних проблема везаних за права пацијената и начина њиховог остваривања, као и обавезама и одговорностима. Кандидати се упознају и са правима, обавезама и одговорностима медицинских стручњака. Оспособљавају се за разумевање етичких оквира у манаџменту система здравствене заштите.

5. КОНТРОЛИНГ У ЗДРАВСТВУ

Основе контролинга. Задаци контролинга и однос према менаџменту. Принципи, објекти и инструменти контролинга у здравству. Креирање стретешког деловања и развоја. Управљање трошковима и приходима здравствених услуга, радне снаге и инфраструктуре. Инструменти за мерење директних и индиректне трошкова и трошкова по носиоцу услуга. Обрачун трошкова (DRG концепт – дијагностичке релационе групе). Дефинисање критеријума и методлогија за мерење успешности и ефикасности здравствених услуга и њених запослених (Balanced Scorecard). Технике презентације извештаја.

6. ЛИДЕРСТВО И УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА

Лидерство као процес промене и начини и могућности стварања услова за прихватање промена, и формирање стратегија и тактика за стварање промена. Лидер, као носилац промена, треба да поседује знања о односима организационе структуре и промена, организационе културе и промена, особинама личности лидера и мотивисања на промене. Лидерство и комуникација са сарадницима, предупређење конфликата, тимски рад, управљање собом су неопходна знања која карактеришу успешног лидера у процесу промена.

7. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У ЗДРАВСТВУ

Комуникациона и мрежна инфраструктура. Рачунарска, аквизициона и комуникациона опрема. Системски и апликативни софтвер. Архитектура информационог система здравствених установа. Развој информационог система. Концептуалне основе изградње савремених ИС. Технолошке основе изградње савремених ИС. Системи за управљање базама података. Савремени системи електронске управе у здравству у Републици Србији и свету.

8. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЗДРАВСТВУ

Приступи управљању развојем људских ресурса. Значај и улога развоја људсих ресурса. Организациони дизајн у здравственим институцијама. Развој организационе климе и културе. Развој особина личности менаџера. Емоционална интелигенција. Мотивација за рад. Спољашња и унутрашња мотивација. Материјално и нематеријално мотивисање. Конфликти у организацији. Доношење одлука. Тимски рад. Стрес у организацији. Развој каријере.

9. СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ЗДРАВСТВУ

Место и улога система квалитета у организацији. Захтеви савременог тржишта. Квалитет система, и процеса пружања здравствене услуге. Контрола квалитета. Обезбеђење квалитета. Захтеви квалитета по петљи квалитета и начин њиховог задовољења. Анализа стабилности и тачности процеса - SPC методе. Трошкови квалитета. Унапређење квалитета и кадрови. Модели интегралног система квалитета.

10. ДИЗАЈН И УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА У ЗДРАВСТВУ

Пројектовање и развој здравствене услуге и процеса пружања услуга високих перформанси. Веза између услужног концепта, услужног процеса и услужног система и њихов значај за ефективно и ефикасно пружање здравствених услуга. Анализа услужне трансакције код здравствених услуга и унапређење процеса пружања здравствене услуге. Репозиционирање услужних процеса. Учесници у услужном процесу, менаџмент корисницима. Менаџмент технологијом и менаџмент капацитета.

Руководилац студијског програма је:
проф. др Ненад Симеуновић
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
тел: +021.485.2195
+021.485.2061
моб. тел: +381631028551