• IJIEM

Управљање пројектима

Управљање пројектима је модул на акредитованим специјалистичким студијама намењен свима онима који учествују у пројектима или желе да науче како се иницира, планира, реализује и управља пројектом.

Без обзира да ли је у питању ИТ или производна компанија, јавно предузеће или управа, све веће су потребе за знањима, алатима и техникама покретања и вођења пројеката. Знања пројектног менаџмента омогућавају лични развој и олакшавају даље напредовање на послу.

Доступност ЕУ и других интернционалних и националних фондова и вештине писања пројеката стварају услове за самостални рад или додатно ангажовање поред текућег посла. Такође значајне су могућност обједињавања различитих дисциплина и интегрисање савремених технологија и искустава у припреми, писању или реализацији пројектних активности.

ПОТРЕБА И УЛОГА ПРОЈЕКТНОГ МЕНАЏМЕНТА

Пројектно окружење постаје уобичајена форма пословања за већину предузећа и организација у савременом пословном свету. Због тога се све више траже искуства у погледу:

 • идентификације реалних потреба за променама,
 • препознавања адекватних програма и фондова који могу да обезбеде финансирање,
 • писања пројеката и попуњавања пројектне документације,
 • израде буџета пројеката,
 • успостављање система комуникације и ефективних тимова,
 • управљање ризицима на пројекту,
 • контрола и вођење пројекта...

Менаџер пројекта има задатак да, кроз ефективну комуникацију, организованост и рационалну процену ризика, омогући да се пројекти реализују у планираном времену, са планираним финансијским средствима и да остварују захтевани квалитет.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Настава се изводи према методологији: 30% теоријски део и 70% практични рад, вежбе и радионце... Обука је усмерена на стицање практично применљивих знања кроз приказивање примера, обуку за писање пројеката и аплицирање на конкретним пројектним обрасцима и актуелним ЕУ програмима.

Кандидати ће кроз наставу бити оспособљени да: препознају и примене различите методологије и стратегије за вођење пројеката, пронађу адекватне националне или ЕУ програме и фондове за финансирње пројеката, напишу пројекат, успоставе пројектни конзорцијум, оргнизују и воде пројекте тимове, примене напредне методе и алате пројектног менаџмента, унапреде личне вештине - лидерство, преговарање, правилно доношење одлука у пословном окружењу...

НАСТАВНИ ПЛАН

Специјалистичке струковне студије студијских програма Инжењерски менаџмент трају годину дана (2 семестра). Студијски програм обухвата 2 обавезна и 4 изборна од 7 понуђених предмета, стручну праксу, као и израду специјалистичког рада.

Студенти по завршетку специјалистичких студија стичу звање: Струковни специјалиста инжењерског менаџмента ‐ управљање пројектима.
Настава се одржава углавном петком после подне и викендом.

Обавезни предмети:

 Назив предметаСем.Пред+ВежбеЕСПБ (60)
1 Ефективни менаџмент  1 3+3 7
2 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту 1 3+3 6
3 Изборна позиција 1 1 3+3 8
4 Изборна позиција 2 1 3+3 8
5 Стручна пракса  2 0+0 3
6 Изборна позиција 3  2 4+4
Изборна позиција 4  2 4+4
8 Специјалистички рад 2 0+0 12

Изборни предмети:

 Назив предмета
1 Системи знања и управљање пројектима
2 Примењено управљање пројектним циклусом
3 Управљање пројектима помоћу рачунара
4 Примењено Управљање IT пројектима
5 Менаџмент корпоративног комуницирања
6 Организација догађаја
Развој људских ресурса

УСЛОВИ УПИСА

За упис на специјалистичке струковне студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању и који имају завршене студије одговарајућег студијског програма из исте или сродне образовно‐научне области, минимум трогодишње високо образовање са најмање 180 ЕСПБ. Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на специјалистичке струковне студије се пријављују на конкурс.

http://www.ftn.uns.ac.rs/1049565305/

Важни датуми:

 • Пријављивање кандидата: од 03. 09. 2018. год. до 19. 10. 2018. год., од 11:00 - 13:00 сати.
 • Упис примљених кандидата: 05. и 06. 11. 2018. год. од 08:00 - 13:00 сати.

Трошкови:

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа, или у више рата (4 једнаке рате, прва при упису а остале до 15.07.2019).

Потребна документа

Документа за пријављивање на конкурс:

 • Пријавни лист (добија се на Факултету)
 • Оверена копија дипломе о завршеном факултету (или оригинал уверење о завршеним студијама)
 • Уверење о положеним испитима (oригинал)
 • Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте
 • Наставни план и програм (оверен) основних студија

Документа за упис:

 • Комплет за упис (добија се на Факулету на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа; садржи фасциклу за упис и индекс)
 • Две фотографијe формата 4,5 х 3,5 cm
 • Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).
 • Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница) у износу од 6.900 динара.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ

Упознавање са појмовима ефективног менаџмента, пројектни менаџмент, интелигентног привређивања, интелигентно пословања који представљају основ саврених прилаза у управљању организацијама и пројектима. Идентификација и упознавање са методама и техникама савременог менаџмента, анализе кључних перформанси пројеката и пословних процеса предузећа.

Проучавање основних знања и искустава за развој иновативних способности и подстицања трансформације скривених знања у иновативне производе, услуге или решење идентификованих проблема. Објашњење специфичности процеса управљања пројектима.

2. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА У ПРИМЕЊЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ

Циљ предмета је да, код студената различитог претходног образовања, постави основе за практичну примену алата и техника савременог менаџмента. Полазници ће се упознати са природом и значајем области које су обухваћене изборним предметима и поглављима која описују пројекте, пословно окружење и процесе, економику и финансирање на пројектима, маркетинг, комуникационе вештине и трендове у развоју људских ресурса, система менаџмента квалитетом, контролинга и оперативне ревизије, основе јавних набавки и области које употпуњују основе за рад у сложеном пословном окружењу са нагласком на специфичности пројектног менаџмента.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

1. СИСТЕМИ ЗНАЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Кроз овај предмет студенти ће бити упознати са основним методологијама и стандардима управљања пројектима (PMI, PRINCE2, РСМ...), потребним знањима и искуствима значајним за управљање пројектима у данашњем динамичном пословном окружењу. Кроз конкретне примере и радионице студенти ће бити упознати са алатима и техникама пројектног менаџмента узимајући у обзир системе управљања знањем који омогућују интеракцију између чланова пројектног тима и између тимова.

2. ПРИМЕЊЕНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ

Циљ предмета је упознавање студената са методологијама управљања интернационалним пројектима и обука студената за: пријављивање, писање и учествовање на међународним пројектима, коришћење домаћих и страних структурних и развојних фондова за финансирање пројеката у предузећима, институцијама и управама. Примена ЕУ и других националних и међународних правила и примера добре праксе за коришћење фондова и утврђивања релевантности пројекта, могућности и начина учествовања у развојним програмима, изводљивости и ефикасности програма и пројеката који се финансирају из средстава развојних фондова. Пројектни менаџери треба да буде обучен за пријаву пројеката и коришћење међународних фондова како би се обезбедила неопходна средства за развојне процесе.

3. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПОМОЋУ РАЧУНАРА

Циљ предмета је оспособљавање будућих специјалиста за коришћења софтверских алата за подршку управљању пројектима. Полазници ће бити оспособљени да користе специјализоване софтвере и софтвере опште намене за подршку управљању пројектима у свим фазама пројектног циклуса (Microsoft Project, Trello, RiskiProject ...). Софтвери за које ће се организовати обука у оквиру предмета су бесплатни за студенте и доступни путем интернета. Кроз практичне вежбе на рачунарима студенти ће бити обучени за одабир адекватног софтвера и за рад у изабраном софтверу. Полазници могу добити сертикфикат да су прошли обуку за Microsoft Project.

4. ПРИМЕЊЕНО УПРАВЉАЊЕ ИТ ПРОЈЕКТИМА

Након одслушаног предмета студенти ће бити упознати са основним појмовима, специфичностима и методама ИТ пројеката и обучени за учествовање и вођење пројеката из области ИТ. Посебно ће бити разматране агилне методологије управљања пројектима - Scrum and Scrumban. Кроз практично вежбање детаљно ће бити објашњене све фазе пројектног циклуса и дефинисани парамтери значајни за праћење агилних методологија управљања пројектом.

5. МЕНАЏМЕНТ КОРПОРАТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА

Циљ предмета је упознавање са каналима и процесима корпоративног комуницирања, предностима и могућим недостацима, као и начинима његовог усавршавања.Управљати комуникацијама у организацији подразумева квалитетан и одговоран приступ информацијама, процесима и пре свега запосленима. Успешност организационог функционисања је у великој мери у функцији менаџмента корпоративним комуницирањем.

6. OРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА

Циљ предмета је упознавање и овладавање основним техникама и активностима које су неопходне за планирање, промоцију, успешну реализацију и евалуацију догађаја. На предмету ће бити објашњене јединствене одлике догађаја, указивање на карактер веза између онога ко организује догађај и циљне групе, као и последице и користи које организовање догађаја може да произведе.

7. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Циљ предмета је упознавање студената са улогом и значајем људских ресурса у пројектним активностима и процесима рада и могућностима развоја потенцијала и способности чланова пројектног тима у оквиру дефинисаних циљева, визије и мисије. Савремени токови пословања све више указују на потребу изучавања проблема успостављања и развоја пројектних тимова. Услови све бржих и сложенијих промена стављају стручност и компетенције човека у први план. Предмет је усмерен на опште упознавање са свим факторима који одређују улогу, обавезе и понашање учесника на пројекту и сагледавање могућности за њихово оптимално функционисање и развој.

Руководилац студијског програма :
проф. др Слободан Морача
e‐mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
тел: +021 485 2188
моб. тел: 064 15 68 440